Pustyny 28.11.2019

 WŁADYSŁAW CHROBAK FIRMA WALTER realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności WŁADYSŁAW CHROBAK FIRMA WALTER dzięki wdrożeniu rekomendacji strategii wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Beneficjenta poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek.

Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I strategii wzorniczej poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej oraz wdrożenie innowacji marketingowej i organizacyjnej z wykorzystaniem projektowania wzorniczego.

Planowane efekty:

Do efektów projektu należą:

-Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem, identyfikacji nisz rynkowych oraz wprowadzeniu nowych produktów;
-Dostosowanie produktów do potrzeb i oczekiwań odbiorców;
-Usprawnienie i uspójnienie działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym;
-Rozwój eksportu;
-Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem oraz uzyskanie powtarzalności sprzedaży;
-Osiągniecie określonych rezultatów finansowych ze sprzedaży nowych produktów.

 

Wartość projektu:   6 194 523.53 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  2 999 740.00 zł

 

 

                                              

 

Pustyny 31.07.2018

WŁADYSŁAW CHROBAK FIRMA WALTER realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności WŁADYSŁAW CHROBAK FIRMA WALTER dzięki wykorzystaniu wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności firmy, co w szczególności przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu.

Planowane efekty:

Dzięki realizacji projektu wzrośnie konkurencyjność i przychody firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem, identyfikacji nisz rynkowych oraz wprowadzeniu nowych produktów; produkty zostaną dostosowane do potrzeb i oczekiwań odbiorców; nastąpi usprawnienie i uspójnienie działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym oraz rozwój eksportu; wzrośnie umiejętność zarządzania wzornictwem oraz uzyskana zostanie powtarzalność sprzedaży.

 

Wartość projektu:  97 170,00zł

Wkład Funduszy Europejskich:  67 150,00 zł

 

 

                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Pustyny 14.11.2017

Informacja o wyniku postępowania

 

Pustyny 11.10.2017

WŁADYSŁAW CHROBAK FIRMA WALTER zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I : Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

ZAPYTANIE OFERTOWE PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE (EDYTOWALNE) DOCX

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pustyny, 11.07.2017

Firma Walter zaprasza do składania ofert na dostawę nowych urządzeń do obróbki drewna w ramach projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji pił tarczowych o zwiększonej wytrzymałości w FIRMIE WALTER Władysław Chrobak? zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Szczegółowe warunki i opis przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentacji postępowania dostępnej poniżej.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia

Załączniki

Wzór umowy

----------------------------------------------

Pustyny, 07-08-2017

Zmiana warunków udziału w postępowania

Szanowni Państwo,

w związku ze zgłoszonymi prośbami potencjalnych wykonawców dotyczącymi zniesienie obowiązku dostarczenia dokumentów potwierdzających kwoty wykonanych dostaw oraz prośbami o zniesienie warunku minimalnej kwoty dostawy Zamawiający postanawia dokonać zmiany zapisów SIWZ w zakresie pkt. 7 lit. B SIWZ na następujący:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał minimum 2 dostawy dowolnego rodzaju sprzętu objętego zakresem niniejszego zamówienia. 

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające fakt wykonania takiej dostawy (np. list referencyjny, kopię protokołu zdawczo – odbiorczego, umowę, fakturę, itp.) określające w sposób jednoznaczny następujące elementy:

  1. podmiot na rzecz którego wykonano dostawę,
  2. datę zakończenia dostaw,
  3. zakres dostawy.

 W związku z powyższą zmianą Zamawiający wydłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 23 sierpnia 2017r. na godz. 9.00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Modyfikacja 1

 

Maszyny do obróbki drewna, maszyny do drewna, piły tarczowe, piły trakowe, piły taśmowe, rury spiro Copyright © 2015 Walter24.pl

Uwaga! Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.