A A A

UMOWA WYNAJMU NARZĘDZI I URZĄDZEŃ


Wynajmujący Firma „WALTER” Władysław Chrobak, ul. Księża 83, 38-422 Krościenko Wyżne, NIP: 684-001-36-86, zwana dalej FIRMA WALTER, zawiera z Najemcą następującą umowę wynajmu:
§ 1.
FIRMA WALTER oddaje do użytkowania na określony w umowie okres czasu, podany przez Najemcę w dokumencie wydania urządzenia (strona 2 umowy), wymienione w umowie narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu. FIRMA WALTER udzieli Najemcy niezbędnych instrukcji co do zasad prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji przedmiotu najmu oraz wydaje Najemcy przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem technicznym.
§ 2.
Najemca zobowiązuje się do zapoznania z instrukcją obsługi i eksploatacji przedmiotu najmu, oświadcza, że ją zrozumiał i zobowiązuje się przestrzegać. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę. FIRMA WALTER zastrzega sobie prawo oceny technicznej zwróconego przez Najemcę przedmiotu najmu przez biegłego rzeczoznawcę którego ocena techniczna będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia przedmiotu najmu.
§ 3.
Najemca używać będzie przedmiot najmu zgodnie z instrukcją i jego przeznaczeniem, wyłącznie w miejscu wskazanym w umowie, jeżeli adres używania przedmiotu najmu będzie inny niż adres zameldowania Najemcy, należy podać dokładny adres używania przedmiotu najmu w załączniku do umowy: „MIEJSCE UŻYWANIA PRZEDMIOTU NAJMU”. Na jakąkolwiek zmianę miejsca używania przedmiotu najmu oraz zmianę jego zastosowania, Najemca musi uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę FIRMY WALTER oraz jest zobowiązany do informowania FIRMY WALTER o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na powyższe. FIRMA WALTER uprawniona jest do dokonywania w czasie trwania najmu napraw, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie.
§ 4.
Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed FIRMĄ WALTER za wszelkie szkody, jakie powstaną w przedmiocie najmu z przyczyn nie leżących po stronie FIRMY WALTER (w szczególności z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób, które obsługiwały przedmiot najmu – pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy itp.). Najemca będzie zobowiązany przede wszystkim należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
§ 5.
W przypadku strat dotyczących przedmiotu najmu omówionych w §4, Najemca zobowiązany jest do wyrównania tych strat w wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu najmu, w przypadku jego zniszczenia lub utraty, lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu. W przypadku straty przedmiotu najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o zdarzeniu FIRMĘ WALTER oraz organy ścigania.  
§ 6.
FIRMA WALTER zobowiązuje się do dokonywania napraw usterek przedmiotu najmu, które nie zostały wywołane przez Najemcę lub które obsługiwały przedmiot najmu – pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy itp.. Termin napraw uzależniony będzie od posiadania przez FIRMĘ WALTER odpowiednich części zamiennych. O awarii i usterkach Najemca zobowiązany jest informować FIRMĘ WALTER niezwłocznie. Jeśli niezdatność przedmiotu najmu do użytku wynikła z przyczyn leżących po stronie FIRMY WALTER , to od okresu najmu odejmować się będzie czas naprawy przedmiotu najmu liczony od chwili dostarczenia go do FIRMY WALTER.
§ 7.
Za zwrot przedmiotu najmu uważać będzie jedynie się oddanie FIRMIE WALTER przedmiotu najmu czystego i w takim stanie w jakim został on wynajęty, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania. W przeciwnym razie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu określonego w cenniku, do czasu przywrócenia przez niego przedmiotu najmu do właściwego stanu. Oznacza to, że termin użytkowania upływa z chwilą oddania przedmiotu najmu i potwierdzeniem przyjęcia go przez FIRME WALTER oraz wystawienie przez nią paragonu lub faktury VAT
§ 8.
Czynsz uiszczany będzie gotówką lub przelewem na konto w banku ING Bank Śląski nr konta: 89 1050 1562 1000 0023 4241 6738 w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie wynikającym z postanowień niniejszej umowy Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek za opóźnienie z wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Koszty ściągnięcia należności, jeżeli takie zaistnieją poniesie Najemca. Za okres korzystania ze sprzętu ponad termin wynikający z umowy Najemca będzie zobowiązany zapłacić należną opłatę za najem w kwocie wynikającej z wysokości czynszu najmu stosownie do przekroczonego czasu
§ 9.
Najemca nie może bez zgody FIRMY WALTER przelać swoich praw i obowiązków wynikających z umowy najmu na osobę trzecią.
W przypadku oddania przedmiotu najmu w podnajem lub do używania innej osobie bez pisemnej zgody FIRMY WALTER, Najemca odpowiedzialny będzie także za jego ewentualną utratę lub uszkodzenie.
§ 10.
FIRMA WALTER zastrzega możliwość wystawiania Faktur VAT lub paragonu za należny czynsz wynikający z wynajmu przedmiotu najmu, z ostatnim dniem każdego miesiąca, gdy przedmiot najmu znajduje się w posiadania Najemcy dłużej niż 14 dni. Wystawienie Faktury VAT lub paragonu gdy przedmiot najmu jest w posiadaniu Najemcy nie przerywa umowy najmu.
§ 11.
1. FIRMA WALTER uprawniona jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a. Najemca używa przedmiot najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem;
b. Najemca zaniedbuje przedmiot najmu narażając go na utratę lub uszkodzenie;
c. Najemca zalega 30 dni z zapłatą czynszu najmu;
§ 12.
Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę, ponosi wyłącznie Najemca.
§ 13.
W przypadku przekroczenia podanego w umowie szacunkowego czasu wynajmu o 30 dni bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia FIRMY WALTER o zmianie czasu najmu, Firma Walter może zgłosić sprawę do organu ścigania w celu odzyskania od Najemcy przedmiotu najmu lub należności w wysokości wartości przedmiotu najmu, a czynsz jest liczony do dnia zwrotu przedmiotu najmu lub uregulowania należności za przywłaszczony sprzęt w wysokości zgodnej z cennikiem Wypożyczalni Sprzętu Budowlanego Firmy WALTER.
§ 14.
W razie ewentualnego sporu na tle stosunków wynikających z powyższej umowy strony postanawiają poddać go rozstrzygnięciu Sądu okręgowego w Krośnie.
§ 15.
Sprawy nie unormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 16.
FIRMA WALTER pobiera w momencie najmu od najemcy kaucje w gotówce. Kaucja podlega zwrotowi najemcy w momencie zwrotu przedmiotu najmu uwzględniając wymogi §7 niniejszej umowy.
§ 17.
Niniejsza umowa zostaje zawarta wraz ze złożeniem przez Najemcę podpisu na dokumencie wydania przedmiotu najmu