POSTANOWIENIA OGÓLNE

Postanowienia niniejszego regulaminu (dalej jako „Regulamin”) regulują zasady korzystania z parkingu (dalej Jako „Parking”) zarządzanego przez Firmę WALTER, Pustyny, ul. Księża 83 (dalej jako „Zarządca”).

Zarządca zezwala no korzystanie z Parkingu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Parking przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów Firmy WALTER i osób będących ich interesantami, korzystających ze świadczonych usług w nieruchomościach, przy którym położony jest Parking (dalej jako „Korzystający”). Korzystanie z Parkingu przez osoby trzecie jest zabronione.

Na Parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.). Parking jest strefą ruchu w rozumieniu art. 2 pkt. 16a tej ustawy.

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU

 1. Parking czynny jest 24 godziny na dobę, a osoby będące interesantami Firm świadczących usług w budynkach przyległych do parkingu mogą korzystać z parkingu w godzinach otwarcia danego podmiotu.
 2. Niedozwolone jest pozostawienie pojazdu na Parkingu poza czasem korzystania z usług świadczonych w budynku przyległym do Parkingu.
 3. Zabroniony jest wjazd na Parking pojazdami: których rozmiary przekraczają możliwość pozostawienia pojazdu w ramach jednego miejsca postojowego, z uwzględnieniem swobodnego opuszczenia pojazdu przez osoby znajdujące się  w danym podjeździe i pojazdach sąsiednich.
 4. Powyższe postanowienia nie dotyczą pracowników Firmy WALTER oraz innych osób upoważnionych przez Zarządcę.
 5. Osoby przebywające na Parkingu są zobowiązane do przestrzegania poleceń osób upoważnionych przez Zarządcę do organizacji ruchu i bezpieczeństwa na Parkingu.
 6. Na terenie Parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.
 7. W miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych parkować mogą wyłącznie Korzystający legitymujący się ważną kartą parkingową [1]
 8. Pojazdy mogą być parkowane wyłącznie w oznaczonych miejscach postojowych.
 9. Pojazd pozostawiany na Parkingu powinien być skutecznie unieruchomiony.
 10. Na terenie Parkingu bez pisemnej zgody Zarządcy zabronione jest:
  – Prowadzenie działalności bądź akcji marketingowych, promocyjnych, reklamowych lub podobnych,
  – Przeprowadzanie ankiet lub działalności podobnej,
  – Przebywanie w celach niezwiązanych z załatwianiem spraw w podmiotach świadczących usługi w budynkach przyległych do parkingu,
  – Prowadzenie handlu obwoźnego lub innej działalności podobnej, w szczególności oferowania:

  1. usług lub rzeczy do sprzedaży,
  2. mycie lub odkurzanie pojazdów,
  3. dokonywanie napraw pojazdów,
  4. pozostawianie pojazdów z nieszczelnymi układami,
  5. spożywanie alkoholu lub substancji odurzających,
  6. używanie otwartego ognia,
  7. uprawianie sportu,
  8. przebywanie na trawnikach lub innych terenach przyległych.

11. Zgoda wskazana w punkcie 10 niniejszego ustępu nie wyłącza odpowiedzialności za uszkodzenia Parkingu oraz za zanieczyszczenia wynikłe w szczególności z nieprawidłowego działania układów pojazdu.

USUNIĘCIE POJAZDU

 1. Odpowiednie służby lub Zarządca są uprawnieni da usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko osoby naruszającej Regulamin lub właściciela pojazdu przypadku:
  – zaparkowania pojazdu z naruszeniem odpowiednich znaków pionowych lub poziomych,
  – pozostawienia pojazdu w sposób utrudniający lub blokujący ruch na terenie Parkingu,
  – zaparkowania pojazdu poza wyznaczonymi w tym celu miejscami, w więcej niż jednym miejscu postojowym,
  – pozostawienia pojazdu na Parkingu poza godzinami jego funkcjonowania podmiotów świadczących usługi w budynkach przyległych do Parkingu,
  – gdy pozostawienie pojazdu stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia,
 2. Odpowiedzialność za uszkodzenia bądź utratą pojazdu z chwilą jego usunięcia przechodzi na wykonawcę tej czynności.
 3. Usunięcie pojazdu nie wyłącza odpowiedzialności osoby naruszającej Regulamin lub właściciela pojazdu.
 4. Informacje o usunięciu pojazdu udzielona jest wyłącznie na żądanie posiadacza lub właściciela pojazdu przez podmiot zewnętrzny zlecający takie usunięcie. Dane tego podmiotu dostępne są pod numerami telefonów, znajdujących się na stronie internetowej http://nieruchomosci-walter24.pl/.

OPŁATY ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z PARKINGU

 1. Płatność za pozostawienie pojazdu na Parkingu przez osoby nie będące interesantami Firm świadczących usługi w budynkach przyległych do parkingu oraz w pozostałych przypadkach bezumownego korzystania określona jest według Taryfikatora Opłat (w tabeli poniżej).
 2. Opłaty ustalone zgodnie z Taryfikatorem Opłat, należy uiścić przelewem na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu do zapłaty.
 3. Zapłata opłat określonych Taryfikatorem Opłat nie pozbawia Zarządcy prawa do dochodzenia odszkodowania w wyższej kwocie, odpowiadającej wysokości powstałej szkody.
 4. Osoba naruszająca Regulamin lub właściciel pojazdu, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, zobowiązani są do pokrycia wszelkich kosztów związanych z celowym dochodzeniem odszkodowania przez Zarządcą, w tym kosztów obsługi prawnej, ustalenia danych osoby naruszającej Regulamin lub właściciela pojazdu oraz wysłanych wezwań do zapłaty.
 5. Uiszczenie opłaty wskazanej w Taryfikatorze Opłat nie zwalnia naruszającego z obowiązku natychmiastowego zaprzestania naruszania postanowień Regulaminu.
 6. W przypadku dalszego naruszania postanowień Regulaminu po uiszczeniu opłaty, naruszający zobowiązany jest do ponownego jej uiszczenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Parking jest parkingiem niestrzeżonym.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na Parkingu.
 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe ani za rzeczy stanowiące wyposażenie pojazdu.
 4. W przypadku zajścia na terenie Parkingu zdarzenia, które mogłoby rodzić jakąkolwiek odpowiedzialność Korzystającego wobec Zarządcy lub innych osób, jest on zobowiązany do poinformować o tym fakcie osobę upoważnioną przez Zarządcę najpóźniej przed opuszczeniem terenu Parkingu oraz do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia. W przypadkach określonych w ustawie Korzystający zobowiązany jest również do zawiadomienia policji lub innych służb publicznych.

TARYFIKATOR OPŁAT:

1. Wynajem miejsca parkingowego dla samochodów osobowych 100 zł
za
miesiąc
2. Wynajem miejsca parkingowego dla pojazdów:
ciężarowych, TIR-ów, autobusów, busów
200 zł
za miesiąc
3. Pozostawienie pojazdu przez osoby nie będące interesantami Firm świadczących usługi w budynkach przyległych do parkingu 200 zł
4. Pozostawienie pojazdu na Parkingu w sposób utrudniający lub blokujący ruch, lub stanowiącego zagrożenia dla osób lub mienia 300 zł
5. Pozostawienie pojazdu na Parkingu poza wyznaczonymi miejscami postojowymi, no więcej niż 1 miejscu postojowym lub w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych 200 zł
6. Usunięcie pojazdu z Parkingu w przypadkach wskazanych w Regulaminie Wg cen
stosowanych przez usługodawcę
7. Dokonywanie napraw pojazdów, mycie lub odkurzanie  pojazdów, zanieczyszczanie
Parkingu, używanie otwartego ognia
100 zł
8. Prowadzenie działalności bądź akcji marketingowych, promocyjnych, reklamowych lub podobnych 500 zł
9. Prowadzenie ankiet lub działalności podobnej. Prowadzenie handlu obwoźnego lub innej działalności podobnej, w szczególności operowania usług lub rzeczy do sprzedaży 500 zł